Teaching Kitchen

Vetri Teaching Kitchen
Posted on 03/11/2024
Vetri Teaching KitchenParents and students partnered with the Vetri Teaching Kitchen to cook a delicious Ethiopian meal.